Tag: Dị giới

Pháp sư đế quốc (36 chương + nạp liệu bản 1-10)

Nội dung giới thiệu vắn tắt: Đó là một ma pháp cùng kiếm thế giới, nước cùng quốc chi đang lúc vì lãnh thổ tài nguyên không ngừng phát sinh ma sát, nhưng hết thảy đều ở trên trời thần giám sát dưới có hạn độ tiến hành, nhân loại ở giữa chiến đấu ...

Nhộn nhạo nữ hoàng

【 nội dung giới thiệu vắn tắt 】 bảo thủ hiện đại nữ tính đường bích, bị trượng phu cùng tiểu tam mưu sát trọng sinh dị thế. Thân hãm hiểm cảnh, kinh ngộ chúng nam mà sinh, chu toàn tình cừu yêu hận, nhìn thấu nhân sinh nhân quả. Người hiện đại, ...

Reset Password