Tag: Tần thời minh nguyệt

Tần khi minh nguyệt hồng trần lục (1-4 cuốn 113 chương)

【 nội dung giới thiệu vắn tắt 】 ô giang mưu lợi bất chính thủ núi sông, vì cứu giai nhân hiểm nhập lăng, không ngờ được lấy được thánh tâm quyết, tu hành chân khí nhâm đốc mạch. xuyên qua trọng sinh sổ tái trước, hết thảy đều là mới mở thủy, ...

Tần khi minh nguyệt chi tiêu dao thiên hạ (1-170 chương)

【 nội dung giới thiệu vắn tắt 】 hiện đại trạch nam xuyên qua tần khi Minh Nguyệt, xem nhân vật chính như thế nào đại sát tứ phương, tọa ủng mỹ nữ. Để cho chúng ta cùng nhau chứng kiến nhân vật chính tà ác liệp diễm, cùng nhau thích đến không cực ...

Reset Password