Text ngày 18/06/2017

10

  • Dẫn sói vào nhà chi thu dưỡng nhật kí (1-91 chương)
  • LOVE (1-45 chương + nước ngoài 1-3 thiên)
  • Mẹ con hủy diệt giả
  • Ngự tỷ nữ cảnh sát (1-7 chương + ngoại thiên)
  • Tà ác tiền thưởng hệ thống (1-8 chương)

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply