Sắc Hiệp Viện đang trong thời gian cơ cấu lại. Anh em có thể down truyện cũ (trước khi cơ cấu lại) tại link dưới đây. Ta đã gỡ hoàn toàn các chức năng vip, tất cả các truyện vip hay bình thường đều down được hết. Link ver cũ: http://old.sachiepvien.net/